Vítejte na stránkách kočárové dopravy na hrad Karlštejn!

cz

Doprava kočárem na hrad Karlštejn
i do jeho okolí

 • kočáry pro malé i velké skupiny
 • trasa dle individuální dohody
 • kočárová doprava na firemní akci a odvoz hostů
 • doprava kočárem na svatby, nejen na Karlštejn
 • možnost objednávek po telefonu
 • ceny dohodou
Dále nabízíme
 • výcvik koní v zápřahu
 • přeprava koní

Navštivte Karlštejn
a my vás odvezeme na hrad.

cz

Coach transportation to Karlstejn Castle
and its surroundings.

 • coaches for small and large groups
 • route according to individual agreement
 • coach services to corporate action and removal of guest
 • carriage service for weddings, not only to Karlstejn Castle
 • possibility of orders over the phone
 • negotiated price
We also offer
 • training of horses in harness
 • carriage horses

Visit Karlstejn and we will
take you to the castle.

cz

Pferdekutschenfahrten auf die Burg Karlstein
und ihre Umgebung

 • Kutschen für kleine und große Gruppen
 • Fahrtroute laut Absprache
 • Kutschenfahrten für
  Firmen-Veranstaltungen, Gästeabholung möglich
 • Kutschenfahrten bei Hochzeiten, nicht nur auf Karlstein
 • Bestellungen per Telefon
 • Preise nach Vereinbarung
Weiter bieten wir an
 • Pferdedressur (im Strang)
 • Pferdetransporte

Besuchen Sie Karlstein
und wir bringen.

Služby

cz

Nabídka našich služeb

doprava, svatby, výcvik, ustájení koní, přeprava koní, práce s koňmi v lese atd.

Kočárová doprava

Dopřejte si i vy odpočinek a využijte při svém putování na Hrad Karlštejn i do jeho okolí dopravy kočárem. Jízda v historickém kočáru na Hrad Karlštejn je zážitkem, který nepostrádá romantiku i jedinečnost v každém ročním období. V průběhu letní sezóny, tedy v době kdy je hrad Karlštejn přístupný návštěvám, máme trvalé stanoviště v Karlštejně u hlavního parkoviště, nedaleko Informačního centra.
V zimním období záleží vždy na předchozí telefonické domluvě. Zajišťujeme vyhlídkové jízdy pro malé i velké skupiny.

Svatby a jiné akce

Jízdou kočárem si můžete doplnit a zkrášlit například svůj svatební den a to nejen přímo v Karlštejně, ale i v nedalekém městě Beroun. Dobovým kočárem s kočím v dobovém obleku vás odvezeme ke svatebnímu obřadu i z něj, záleží jen na předchozí dohodě kam a kdy máme kočár pro vás přistavit.

Další možností, jak lze naší službu kočárové dopravy využít je možnost si kočár objednat na různé slavnosti, vinobraní, firemní akce, filmové natáčení a jiné příležitosti.

Ostatní služby

Možnost přepravy koní dle potřeb zákazníka.
Možnost práce s koňmi v lese, stahování dřeva apod..

cz

Our services

Stabling of horses, working with horses in the woods, etc.

Coach transport

Treat yourself and you relax and enjoy during their trip to Karlstejn Castle and its surrounding transport carriage. Ride in a carriage at the historic Castle Karlstejn is an experience that lacks the romance and uniqueness in every season. During the summer season, a time when it is open to visitors Karlstejn Castle, we have a permanent habitat in Karlstein near the main parking lot, near the Information Center. In winter, it depends always on prior arrangement by telephone. We arrange sightseeing tours for small and large groups.

Weddings and other events

Carriage ride, you can add and embellish as your wedding day and not only directly in Karlstejn, but in the nearby city of Beroun. Contemporary carriage with coachman in period dress will take you to the wedding ceremony from it, depends on the previous agreement where and when we present the coach for you.

Another way is our coach transport service to use the opportunity to coach ordered at various festivals, Vintage, corporate events, film shoots and other opportunities.

Other Services

Possibility of transportation of horses from the customer's needs.
Possibility of working with horses in the forest, hauling wood etc.

cz

Unseres Angebot

Transporte, Hochzeiten, Pferdedressur,-aufstallung und -transporte usw.

Pferdekutschenfahrten

Gönnen Sie sich auch Entspannung und nutzen Sie während Ihrer Wanderung auf Burg Karlstein und Umgebung eine Kutschenfahrt. Eine Fahrt in historischer Kutsche auf die Burg Karlstein wird zum Erlebnis, das nicht Romantik und Einmaligkeit zu jeder Jahreszeit vermisst. Im Laufe der Sommersaison – wo die Burg der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, ist unser Standort in Ortschaft Karlstein neben Hauptparkplatz (unweit vom Infocentrum). In Winterzeit hängt es von Telefonabsprache ab. Es werden Aussichtsfahrten für kleine und große Gruppen gewährleistet.

Hochzeiten und andere Veranstalltungen

Mit einer Kutschenfahrt können Sie sich auch Ihren Hochzeitstag schönmachen, nicht nur in Karlstein, sondern auch in der nahen Stadt Beroun. Mit zeitgenössischer Kutsche mit einem Kutscher in zeitgenössischem Anzug bringen wir Sie zu Trauung und zurück, alles nach voriger Absprache.

Weitere Möglichkeit unsere Pferdekutschenfahrten zu nutzen sind verschiedene Feste, Weinlese, Firmenveranstaltungen, Dreharbeiten und andere Angelegenheiten.

Sonstiges Angebot

Pferdetransporte laut Kundenbedarf.
Pferdeeinsatz bei Waldarbeiten, Holzabzug u.ä.

Galerie
Kontakty
 
Adresa: Robert PASTOREK
Karlštejn 248
PSČ 26718
Česká republika
 
Telefon:
E-mail:
Web:
+420 603 801 585
konekarlstejn@seznam.cz
www.konekarlstejn.cz